شرکت های همکار ما عبارتند از:

    1- شرکت شهد زاگرس جهانبین (به مالت)

    2- شرکت جوانه سبز گندم (مهرآتا و آرادان)

    3- شرکت بی لو

    4- شرکت طبیعت طارم

    5- شرکت پدیده شیرین پارس

    6- شرکت زیست فن آوران سلامت محور ایرانیان (زیستفا)