شرکت های همکار ما عبارتند از:

    1- شرکت شهد زاگرس جهانبین (به مالت)

    2- شرکت بی لو

    3- شرکت کلیل جوانه

     4- شرکت طبیعت طارم

    5- شرکت خمیرمایه دزمایه خوزستان

    6- شرکت زیست فن آوران سلامت محور ایرانیان (زیستفا)

    7-شرکت صنایع پروتئینی توس سویا

    8- شرکت تکروز

    9- لبنیات دنیا

    10- چای دانشوران